Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu zacznijzsiwa.pl (webapp’u) zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem: https://zacznijzsiwa.pl/regulamin

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie zacznijzsiwa.pl należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 1. Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 2. Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 3. Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

I. Definicje

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy,
 2. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym: https://zacznijzsiwa.pl/,
 3. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
 4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 5. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
 7. Usługa – usługa świadczona Użytkownikowi przez Właściciela Serwisu za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Administrator danych – Właściciel serwisu;
 9. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO;
 10. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie;
 11. Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu https://zacznijzsiwa.pl/ jest The Great Fitness Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Grzybowska 39 lok. 706, KRS: 0000981799, NIP: 527 301 06 78, REGON: 522 575 601

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu.

1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:

 1. Zakupu programów treningowych,
 2. Zakupu programów dietetycznych,
 3. Konsultacji z trenerami i specjalistami ds. żywienia.

2. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.

3. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim również, gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.

4. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.

III. Rejestracja Użytkownika

1. W trakcie Rejestracji Użytkownik:

 1. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
 2. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
 3. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który może wymagać potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
 4. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.

2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu i Polityki Prywatności oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym.

3. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu lub inne podmioty powiązane z zacznijzsiwa.pl.

4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.

5. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane użytkownikom stanowią własność Serwisu i są objęte prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

IV. Zasady oraz warunki korzystania z Serwisu.

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu wymagają dostępu Użytkownika do Internetu w dowolnej technologii przesyłania danych (telefonia komórkowa/Internet stacjonarny). Przeglądarka internetowa zainstalowana na dowolnym systemie operacyjnym, który pozwala na jej obsługę. Do poprawnego działania platformy potrzebna jest też obsługa plików Cookies oraz języka JavaScript przez przeglądarkę. Użytkownik przed korzystaniem z serwisu powinien sprawdzić, czy sprzęt, który posiada, spełnia wymagania techniczne.

2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.

3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.

4. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.

5. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu

8. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność. Zawarte w serwisie jadłospisy, przepisy i wskazówki żywieniowe oraz wskazówki i plany treningowe nie stanowią porady medycznej i nie zastępują konsultacji z lekarzem lub fizjoterapeutą.

9. Użytkownikiem może być osoba zdrowa, której zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia lub osoba chora, która chce poprawić swój stan zdrowia, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu.

10. Użytkownik musi być świadomy swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultował swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych.

V. Reklamacje

1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:

 1. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
 2. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
 3. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@zacznijzsiwa.pl

3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:

 1. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
 2. przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii
 3. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
 4. złożenie reklamacji.

4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

6.Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.

7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI. Dane osobowe

1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług.

3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

 1. nazwisko i imiona użytkowników,
 2. adresy elektroniczne użytkowników.

4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:

 1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
 2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.

6. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.

7. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

VII. Zamówienia, realizacja zamówień oraz odstąpienie od umowy

1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zamówić Usługę, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem.

2. Przez cały okres trwania Usługi, Użytkownik posiada dostęp do wybranych elementów Serwisu, określonych wybranym Abonamentem.

3. Przez cały okres trwania Usługi, Użytkownik zezwala Właścicielowi Serwisu na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania lub wykonywania Usługi.

4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem Serwisu zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi, określeniu długości Abonamentu Usługi oraz naciśnięciu przycisku ‘NASTĘPNY KROK’, który powoduje również założenie konta w serwisie.

5. Zawarcie umowy zostanie niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.

6. Użytkownikowi po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Właścicielem Serwisu, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu, udziela się dostępu do Usług i ankiety. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiety do ekspertów, Właściciel Serwisu w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności w okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.

7. Właściciel Serwisu jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Właściciela Serwisu.

8. W razie nieuczynienia przez Użytkownika zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Właścicielowi Serwisu w wykonaniu zawartej Umowy.

9. Udostępnienie Usług poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Właściciela Serwisu.

10. Użytkownik może odstąpić od Umowy przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) – odstąpienie od umowy – wzór.

11. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Użytkownika otrzymane środki zostaną zwrócone Użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od Umowy przez Właściciela Serwisu.

12. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie.

13. Właściciel Serwisu wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 12 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

14. Abonament umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dostępnych w Serwisie planów treningowych, planów dietetycznych, przepisów oraz zapewnia możliwość kontaktu z ekspertami drogą e-mailową.

15. Użytkownik ma świadomość tego, że korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem aktywnego Konta, przy czym usunięcie Konta przez Użytkownika nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i zaprzestaniem świadczenia Usług. Użytkownik, który chce usunąć Konto, powinien mailowo skontaktować się z Właścicielem Serwisu w celu anulowania subskrypcji.

16. Subskrypcję można anulować w dowolnym momencie korzystając z portalu klienta dostępnego po adresem: https://billing.stripe.com/p/login/cN28zZ4SVg0P64g000 lub składając minimum 3 dni robocze przed końcem opłaconego okresu Abonamentu stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy drogą mailową na adres: kontakt@zacznijzsiwa.pl. Po otrzymaniu drogą mailową oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy właściciel Serwisu niezwłocznie prześle na adres mailowy Użytkownika potwierdzenie jego otrzymania i anulowania subskrypcji wraz z informacją o dacie zakończenia okresu subskrypcji.

17. W przypadku braku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Użytkownika przed końcem opłaconego okresu Abonamentu, subskrypcja zostanie przedłużona o kolejny miesiąc.

18. W przypadku niedokonania płatności za kolejny miesiąc subskrypcji w terminie wynikającym z daty zawarcia Umowy Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do Użytkownika.

19. W przypadku niedokonania płatności za kolejny miesiąc subskrypcji w ciągu 7 dni od terminu wynikającego z daty zawarcia Umowy Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do anulowania tej subskrypcji.

VIII. Postanowienia dodatkowe

1. Użytkownik został poinformowany, iż spodziewane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usługi, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych.

2. Eksperci w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Użytkownika, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu dietetycznego i treningowego Użytkownika, mogą uzależnić wykonanie usługi od uprzedniego przedłożenia przez Użytkownika zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego i treningowego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę.

3. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie Właściciel Serwisu ma prawo do odmowy stworzenia planu dla Użytkownika i zwrotu uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia, tj. prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn dotyczących Użytkownika.

4. Właściciel Serwisu udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń

5. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług stanowią własność Właściciela Serwisu i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

6. Właściciel Serwisu zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu może być ograniczony lub nawet niemożliwy. Właściciel Serwisu oświadcza, iż w przypadku wystąpienia ww. problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były sporadyczne i krótkotrwałe.

7. Do opłaconych Usług w pełnym wymiarze Użytkownik ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.

IX. Płatności

1. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto, a Właściciel Serwisu nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Właściciela Serwisu konieczne do udostępnienia Użytkownikowi wybranej Usługi.

2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika Usługę, Użytkownik powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika kanałem kontaktowym Właściciela Serwisu o chęci jej uzyskania. Dla prawidłowego przygotowania faktury Użytkownik musi udostępnić Właścicielowi Serwisu niezbędne dane do wystawienia faktury.

3. Za zamówione usługi Użytkownik może zapłacić w następujący sposób:

 1. Kartą płatniczą przez system Stripe
 2. Blikiem przez system Stripe
 3. Szybkim przelewem przez system Stripe
 4. Za pośrednictwem Klarna przez system Stripe

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 27.09.2022 przez czas nieoznaczony.

2. Pełna treść́ Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://zacznijzsiwa.pl/regulamin

3. Wszelka korespondencja związana z działalnością serwisu powinna być kierowana na następujący adres: kontakt@zacznijzsiwa.pl

4. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

5. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

8. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

9. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.